Bractwo Zabrodzkie

Statut Stowarzyszenia na rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie”

Plik Statutu do pobrania:


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządowym trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji i rozwojowi Gminy Zabrodzie.

§ 2

Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich mających pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem postanowień §14 ust.2 niniejszego Statutu i nie pozbawionych praw publicznych oraz cudzoziemców bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 3

1. Nazwa pełna Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie”.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gminne Centrum Kultury ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie.

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. O przystąpieniu do tych organizacji bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie.

§ 7

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony.

§ 8

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną.

2. W ramach działalności odpłatnej Stowarzyszenie prowadzi:

a) usługi w zakresie edukacji (szkolenia, wykłady, warsztaty);
b) działalność wydawniczą.

§ 10

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późnymi zmianami), na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.

ROZDZIAL II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 11

Celem stowarzyszenia jest:

1. Organizowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć i działań zmierzających do ochrony i ocalenia od zapomnienia wartości kulturowych.

2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

3. Zapobieganie patologiom społecznym.

4. Ochrona i promocja zdrowia. Troska o porządek i bezpieczeństwo publiczne. Pomaganie w organizowaniu ratownictwa i ochrony ludności. Niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

5. Wyrównywanie szans rodzin i osób. Zorganizowanie i prowadzenie działalności charytatywnej i wolontariatu. Wspieranie techniczne, szkoleniowe i informacyjne organizacji pozarządowych, samorządu gminnego, kościoła i zgromadzenia zakonnego Samarytanek. Podnoszenie poziomu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

7. Upowszechniania i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji.

8. Promowanie Gminy Zabrodzie.

9. Działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

10. Ochrona naturalnego środowiska na terenie Gminy Zabrodzie poprzez edukację i przedsięwzięcia ekologiczne.

11. Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych.

12. Integracja społeczności lokalnej.

13. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, turystyczno rekreacyjnych, społecznych, gospodarczych mających na celu rozwój i promocję gminy i naszego regionu.

14. Wspieranie inicjatyw społecznych w działaniach na rzecz dobra publicznego oraz wspieranie grup marginalizowanych w szczególności kobiet, dzieci, młodzieży, niepełnosprawnych, seniorów i bezrobotnych.

§ 12

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a) wykorzystanie walorów przyrodniczych i tradycji;
b) animowanie mieszkańców Gminy Zabrodzie i okolic do tworzenia różnorodnych projektów, a w szczególności kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i ekologicznych;
c) organizowanie wystaw, pokazów, dyskusji, seminariów, szkoleń, warsztatów itp. działań;
d) angażowanie liderów życia gospodarczego, publicznego, i kulturowego w inicjatywy na rzecz Gminy Zabrodzie i okolic oraz we współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi;
e) działalność informacyjną, konsultacyjną i wydawniczą;
f) organizowanie warsztatów twórczych, działań kulturalnych;
g) tworzenie Punktów Informacji Europejskiej – PIE i Punktów Informacji Obywatelskiej – PIO we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Zabrodziu;
h) pozyskiwanie eksponatów i tworzenie izby regionalnej;
i) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, turystyczno rekreacyjnych i sportowych;
j) współdziałanie z administracją państwową, samorządową, Kościołem, Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek i innymi Stowarzyszeniami, instytucjami kultury oraz innymi instytucjami w zakresie zadań statutowych Stowarzyszenia;
k) prowadzenie badań społecznych, opracowywanie raportów dotyczących środowiska lokalnego;
l) udzielenie wsparcia, w tym finansowego szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom obywatelskim.

2. Udział osób w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie „Bractwo Zabrodzkie” jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich  wizerunku w filmach i zdjęciach.

3. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może również zatrudniać pracowników do realizacji celów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 13

1. Stowarzyszenie posiada członków; zwyczajnych i wspierających.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 14

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską zawierającą imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu tej deklaracji, z dniem podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu na zebraniach członków oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

4. Małoletni oraz bezrobotni, o których mowa w ust. 2 i 3, nie uiszczają składki rocznej.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1. Swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli znaczenia Stowarzyszenia.

2. Dbać o jego dobre imię.

3. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.

4. Regularnie opłacać składki członkowskie.

5. Przestrzegać postanowień Statutu.

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

1. Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

2. Korzystać z lokali udostępnionych dla celów Stowarzyszenia;

3. Posiadać legitymacje Stowarzyszenia i nosić jego odznaki;

4. Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

5. Korzystać nieodpłatnie z poradnictwa, szkoleń, prelekcji i imprez kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenie;

6. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 17

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. Ustanie członkostwa członka wspierającego Stowarzyszenie następuje w trybie określonym w ust.1.

3. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający Stowarzyszenie mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie wspierający uczestniczą w działalności Stowarzyszenia poprzez swoich przedstawicieli.

§ 18

Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na skutek pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2. Śmierci członka;
3. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;

Wykluczenie przez Zarząd może nastąpić na skutek:

1. Działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
2. Braku aktywnej działalności i uczestnictwa w zebraniach oraz pracach Stowarzyszenia;
3. Zalegania z opłatą składki członkowskiej, co najmniej przez pół roku;
4. Działania na szkodę Stowarzyszenia;
5. Utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

§ 19

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które powinien złożyć, co najmniej 21 dni przed Walnym Zebraniem. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 22

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 23

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia powinni być powiadomieni o terminie i miejscu Walnego Zebrania, o propozycjach porządku obrad listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 głosów ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a drugim terminie, który wyznacza się o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający, członkowie małoletni, o których mowa w §14 ust. 2 i 3 z głosem doradczym.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;
d) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
f) uchwalania zmian Statutu i zmian do Statutu;
g) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
k) uchwalanie planu finansowego;
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady;
m) ustanowienie składek członkowskich – wysokość i zasady uiszczania;

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

8. Zmiana  Statutu, odwołanie Prezesa, Skarbnika, Sekretarza, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, członka Komisji  Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.

9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 24

1. Zarząd składa się z co najmniej 4 do 6 członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie każdorazowo określa liczbę członków Zarządu przed przystąpieniem do wyboru Zarządu.

3. Zarząd składa się z Prezesa,  Sekretarza, Skarbnika i członków Zarządu.

4. Zarząd wybrany jest na Walnym Zebraniu po wyborze Prezesa.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.

6. Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i wydawanie im legitymacji członkowskich oraz podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa ;
b) wyróżnianie członków i osób nie zrzeszonych honorowym dyplomem;
c) wpisywanie darczyńców do Złotej Księgi Stowarzyszenia;
d) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz;
e) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
f) zwoływanie Walnego Zebrania;
g) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
h) sporządzanie planu pracy i budżetu;
i) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 1 członka, wybranych przez Walne Zebranie

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia;
b) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
c) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
d) kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd;
e) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi;
f) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;
g) uchwalenie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej;

3. Komisja Rewizyjna w zakresie swojej działalności nie podlega Zarządowi ani żadnym innym organom Stowarzyszenia;

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni ani skoligaceni z członkami Zarządu Stowarzyszenia ani nie mogą pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia;

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w przeszłości skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia;

§ 26

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §20 pkt. 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może korzystać z dofinansowań z instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych oraz funduszy europejskich. Cały dochód Stowarzyszenia jest przeznaczony na działalność Stowarzyszenia.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Wysokość i sposób uiszczania składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków.

4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

5. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji lub podmiotu o którym mowa w art. 3 ust. 3,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

6. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną (§ 9, pkt 2).

§ 28

Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych i zawierania umów w jego imieniu oraz do udzielania pełnomocnictwa do tych czynności upoważniony jest Prezes i jeden członek Zarządu.

§ 29

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 30

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z zobowiązującymi przepisami.

ROZDZIAL VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 31

1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w trybie określonym w §23.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. Jeżeli uchwała, o której mowa w pkt. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.

§ 32

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 33

Niniejszy statut jest ogólnodostępny.

Statut powyższy został przyjęty na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Zabrodzie „Bractwo Zabrodzkie” w dniu 02.03.2017 r.